Inget hinder för Netto

Sex privatpersoner överklagade
detaljplanen för Ladukärr 1:2.
Där vill livsmedelskedjan Netto öppna en butik.

Mariestads kommun har planer på att skapa ett nytt
handelsområde i närheten av Krontorpsrondellen.
Några av de boende i närheten riktade under förra året
skarp kritik mot detaljplanen.

Det aktuella området är runt 2 hektar
skogsmark och gatumark.

Mark och miljödomstolen tycker att kommunen gjort
en bra bedömning mellan enskilda och allmänna intressen.
Domstolen finner inga skäl att ändra kommunens beslut.

Text: Regina J
Källa: MT, 27 februari, 2017